Jennifer Yibing Jiang

Skating Director
Jennifer Yibing Jiang

Skate Canada ISPC - Intermediate STARSkate/Provincial Coach
(NCCP Level 2 Certifed, Partial Level 3)

details.....

Kai-JingKai-Jing Leong
Assistant JD Coordinator

Skate Canada ISPC - Intermediate STARSkate/Provincial Coach
(NCCP Level 2 Certifed)

details.....

Peter LeePeter Lee

Skate Canada PS - Primary STARSkate Certified
(NCCP Level 1 Certified)

details.....

Yuan-QinYuan-Qin Leong

Skate Canada PS - Primary STARSkate Certified
(NCCP Level 1 Certified)

details.....

JordanJordan Ju

PS - Primary STARSkate Trained

details.....

Yuan-QinRonald Lam

PS - Primary STARSkate Trained

details.....

Zhao-KaiZhao-Kai Pang

PS - Primary STARSkate Trained

details.....